...تویی تو یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ 21:3

 

...تویی تو!

میخانه ی ایران شده ویرانه ولی باز                        

« امروز امیر در میخانه تویی تو»

 

آن ساقی صاحب نظر شهره ی آفاق                        

بر طبق نظرسنجی رایانه تویی تو

 

آن کس که ز لطفش ز« می » ناب عدالت                

داده به همه یک دو سه پیمانه تویی تو

 

آن کس که به هر کس که نخورده است از این می       

داده عوضش از خُم یارانه تویی تو

 

مام وطن از غصه کچل گشت و هم اکنون                 

 آن کس که به زلفش بزند شانه تویی تو

 

آن کس که سفر کردن از این شهر به آن شهر             

بهرش شده یک عادت ماهانه تویی تو

 

آن کس که اگر صبح توی دهلی هند است                 

عصرش بود اندر سقز و بانه تویی تو

 

آن کس که توی کوره دهات مالزی هم                     

تشریف ببرده است ملوکانه تویی تو

 

از بهر فلان بیوه زن کشور سودان                         

آن کس که بسازد دو سه تا خانه تویی تو

 

گر هست بدهکاری در بورکینافاسو                        

 آن کس که برایش بزند چانه تویی تو

 

آن کس که به خردادمه و تیر بپوشد                         

کاپیشن  و پوشاک زمستانه تویی تو

 

آن کس که ز جیبش! بدهد سکه که با آن                   

عباس شود همسر فرزانه تویی تو

 

آن کس که به خرجش عوض ماه عسل شان               

رفتند به حج اصغر و پروانه تویی تو

 

آن کس که جدا گشته حسابش ز «خلیفه»                  

چون دوخته یک کیسه جداگانه تویی تو

 

مرغ دل ما گر چه فقط می خورد انجیر                    

آن کس که بریزد به رهش دانه تویی تو

 

( این بوش دهاتی به همه گفت که: آن کاو                 

کوبد همه دم آب توی یانِه* تویی تو)

 

آن کس که برد نفت سر سفره که نوشند                    

مردم عوض چایی صبحانه تویی تو

 

قافیه چو تنگ است و ردیف است چو ناجور             

گویم که تویی عاقل و دیوانه منم من!!!

........................................

*یانه :هاون دهاتی ها !،آب در هاون کوبیدن:کار بیهوده کردن

 

 

نوشته شده توسط عباسعلی ذوالفقاری .زورو  | لینک ثابت |